Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
125
Tuần này:
334
Tháng này:
7042
Tất cả:
238824

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Ngày 28/03/2024 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Nông Cống; kế hoạch số: 23/KH-UBND ngày 29/03/2024 của UBND xã Trung Thành về tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Chủ tịch UBND xã Trung Thành thông báo đến thôn trưởng các thôn cùng nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữ kỳ năm 2024 với mục đích Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

1. Thời gian tổ chức điều tra: Từ 0 giờ ngày 01/4/2024 đến 30/4/2024

2. Địa điểm: Trên địa bàn xã Trung Thành

3. Đối tượng điều tra: Các hộ được chọn điều tra mẫu trên địa bàn xã.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phiếu điều tra điện tử được tích hợp trên điện thoại di động thông minh. Điều tra viên đến hộ được chọn mẫu để phỏng vấn người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Đại diện hộ gia đình được chọn mẫu trả lời phỏng vấn các câu hỏi mà điều tra viên cung cấp, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ.

Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn tạo điều kiện phối hợp dẫn điều tra viên đến từng hộ gia đình được chọn mẫu điều tra; hộ gia đình được chọn mẫu phối hợp cung cấp thông tin cho điều tra viên hoàn thành phiếu điều tra; đồng thời đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan và trung thực. Toàn bộ thông tin của hộ gia đình được bảo mật theo quy định.

Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt nội dung trên

THÔNG BÁO ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Đăng lúc: 28/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Nông Cống; kế hoạch số: 23/KH-UBND ngày 29/03/2024 của UBND xã Trung Thành về tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Chủ tịch UBND xã Trung Thành thông báo đến thôn trưởng các thôn cùng nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữ kỳ năm 2024 với mục đích Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

1. Thời gian tổ chức điều tra: Từ 0 giờ ngày 01/4/2024 đến 30/4/2024

2. Địa điểm: Trên địa bàn xã Trung Thành

3. Đối tượng điều tra: Các hộ được chọn điều tra mẫu trên địa bàn xã.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phiếu điều tra điện tử được tích hợp trên điện thoại di động thông minh. Điều tra viên đến hộ được chọn mẫu để phỏng vấn người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Đại diện hộ gia đình được chọn mẫu trả lời phỏng vấn các câu hỏi mà điều tra viên cung cấp, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ.

Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn tạo điều kiện phối hợp dẫn điều tra viên đến từng hộ gia đình được chọn mẫu điều tra; hộ gia đình được chọn mẫu phối hợp cung cấp thông tin cho điều tra viên hoàn thành phiếu điều tra; đồng thời đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan và trung thực. Toàn bộ thông tin của hộ gia đình được bảo mật theo quy định.

Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt nội dung trên

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa