Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
234
Tuần này:
44
Tháng này:
4858
Tất cả:
229444

Ý kiến thăm dò

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2020 - 2025 (TRÍCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG THÀNH NHIỆM KỲ: 2020 - 2025)

Ngày 04/11/2020 09:44:44

Chương trình 1: Về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, khuyến khích nhân dân tích tụ, tập trung đất đai, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn, mở rộng quy mô sản xuất, huy động tối đa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Đến năm 2025 có 100 ha diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Phấn đấu có 1 - 2 sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Quy hoạch lại vùng trang trại tập trung và chuyển đổi một số diện tích đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu.

Chương trình 2: Phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch Tâm linh Bà Triệu- NgànNưa

Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức lại quy hoạch các vùng, dành quỹ đất cho phát triển các khu thương mại gắn liền với dịch vụ du lịch tâm linh Bà Triệu – ngàn nưa. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 80 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 100 ha

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 2.350 tấn

4. Năng suất bình quân 13/tấn/ha/năm.

5. Tổng đàn gia súc năm 2025: 6.200 con; Đàn gia cầm năm 2025: 45.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản đến năm 2025: 75 tấn

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025: 20 doanh nghiệp

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm từ 20% trở lên.

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 là 100%, trong đó có từ 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đạt chuẩn NTM nâng cao

10. Số trang trại đến năm 2025: 10 trang trại

11. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông đến năm 2025 đạt 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa đạt 90%.

Về văn hoá – xã hội.

12. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm 0,6%

13. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo hằng năm đạt theo tỷ lệ huyện giao.

14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98%.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 90% trở lên.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

18. Giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; Đến năm 2025 có từ 1 đến 2 thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Về môi trường.

19. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 11%.

20. Đến năm 2025 có 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 80% hộ dùng nước sạch theo quy định.

21. Đến năm 2025 có 100% chất thải rắn trong sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy đinh.

Về quốc phòng.

22. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Về an ninh - trật tự.

23. Đến năm 2025, 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Về xây dựng Đảng.

24. Tổng số Đảng viên kết nạp mới từ năm 2021 đến năm 2025 là 30 đảng viên trở lên.

25. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

26. Hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 70% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Chương trình 1: Về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, khuyến khích nhân dân tích tụ, tập trung đất đai, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn, mở rộng quy mô sản xuất, huy động tối đa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Đến năm 2025 có 100 ha diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Phấn đấu có 1 - 2 sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Quy hoạch lại vùng trang trại tập trung và chuyển đổi một số diện tích đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu.

Chương trình 2: Phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch Tâm linh Bà Triệu- NgànNưa

Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức lại quy hoạch các vùng, dành quỹ đất cho phát triển các khu thương mại gắn liền với dịch vụ du lịch tâm linh Bà Triệu – ngàn nưa. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 80 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 100 ha

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 2.350 tấn

4. Năng suất bình quân 13/tấn/ha/năm.

5. Tổng đàn gia súc năm 2025: 6.200 con; Đàn gia cầm năm 2025: 45.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản đến năm 2025: 75 tấn

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025: 20 doanh nghiệp

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm từ 20% trở lên.

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 là 100%, trong đó có từ 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đạt chuẩn NTM nâng cao

10. Số trang trại đến năm 2025: 10 trang trại

11. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông đến năm 2025 đạt 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa đạt 90%.

Về văn hoá – xã hội.

12. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm 0,6%

13. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo hằng năm đạt theo tỷ lệ huyện giao.

14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98%.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 90% trở lên.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

18. Giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; Đến năm 2025 có từ 1 đến 2 thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Về môi trường.

19. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 11%.

20. Đến năm 2025 có 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 80% hộ dùng nước sạch theo quy định.

21. Đến năm 2025 có 100% chất thải rắn trong sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy đinh.

Về quốc phòng.

22. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Về an ninh - trật tự.

23. Đến năm 2025, 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Về xây dựng Đảng.

24. Tổng số Đảng viên kết nạp mới từ năm 2021 đến năm 2025 là 30 đảng viên trở lên.

25. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

26. Hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 70% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa