Truy cập

Hôm nay:
107
Hôm qua:
125
Tuần này:
399
Tháng này:
7107
Tất cả:
238889

Ý kiến thăm dò

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Ngày 12/03/2024 00:00:00

Với mục đích: Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được bắt đầu vào 0 giờ ngày 01/04/2024 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Nông Cống về tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, UBND xã Trung Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm các mục đích: (1) Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; (2) Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

2. Yêu cầu điều tra

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lập bảng kê và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại. Địa bàn điều tra mẫu được chọn trong tổng thể địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

- Danh sách địa bàn điều tra.

Địa bàn điều tra do Trung ương chọn, Chi cục Thống kê thực hiện việc rà soát theo nguyên tắc giữ nguyên ranh giới của Địa bàn điều tra từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và thực hiện cập nhật những thông tin thay đổi của Địa bàn điều tra.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 sử dụng 2 loại phiếu: phiếu ngắn và phiếu dài. Phiếu ngắn là một phần của phiếu dài. Các chỉ tiêu có chung ở phiếu ngắn và phiếu dài sẽ được tổng hợp chung để tính toán suy rộng quy mô dân số cho cấp huyện.

- Lập bảng kê danh sách hộ điều tra.

Trong mỗi Địa bàn điều tra mẫu, UBND các xã, thị trấn căn cứ sơ đồ nền xã, thị trấn, từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tiến hành lập bảng kê toàn bộ số nhà, số hộ, số số nhân khẩu (bằng bảng viết tay và đánh máy) trên địa bàn điều tra để cập nhật lên trang điều hành tác nghiệp Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 để chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn chọn 30 hộ để thực hiện thu thập thông tin (số hộ mẫu được chọn tự động trên trang điều hành tác nghiệp).

Thời gian hoàn thành việc lập và cập nhật Bảng kê xong trước ngày 10/3/2024 và chọn mẫu hộ thu thập thông tin 2 loại phiếu trên xong trước ngày 20/3/2024.

2. Hoạt động tuyên truyền

2.1. Công tác tuyên truyền: Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc điều tra. Giao Văn phòng – Thống kê phối hợp với Bộ phận Văn hóa, Đài truyền thành chuẩn bị bài thông báo về mục địch, ý nghĩa của cuộc điều tra ngắn gọn, dễ hiểu thông báo trên hệ thống loa truyền thanh thôn để các hộ dân được chọn mẫu điều tra biết nhiệt tình cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên.

2.2. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền nội dung chung về cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2024.

3. Triển khai thu thập thông tin

Thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp.

Điều tra viên đến hộ được chọn mẫu để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Trước khi đến hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin định danh của từng địa bàn điều tra được phân công; thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) được huy động từ các điều tra viên. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được thì gửi mẫu phiếu giấy để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao công chức Văn phòng – Thống kê chịu trách nhiệm tham mưu, lập kế hoạch Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024; tổ chức lập mới bảng kê hộ điều tra của các địa bàn điều tra đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đúng phạm vi, ranh giới của địa bàn, tuyệt đối không được sử dụng bảng kê cũ (2019) sao chép lại; tổ chức thu thập thông tin tại các địa bàn đảm bảo kịp thời gian, thông tin chính xác, đầy đủ.

Giao công chức Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền nội dung điều tra đảm bảo cuộc điều tra diễn ra thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của UBND xã Trung Thành.

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Đăng lúc: 12/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Với mục đích: Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được bắt đầu vào 0 giờ ngày 01/04/2024 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Nông Cống về tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, UBND xã Trung Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm các mục đích: (1) Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; (2) Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

2. Yêu cầu điều tra

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lập bảng kê và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại. Địa bàn điều tra mẫu được chọn trong tổng thể địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

- Danh sách địa bàn điều tra.

Địa bàn điều tra do Trung ương chọn, Chi cục Thống kê thực hiện việc rà soát theo nguyên tắc giữ nguyên ranh giới của Địa bàn điều tra từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và thực hiện cập nhật những thông tin thay đổi của Địa bàn điều tra.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 sử dụng 2 loại phiếu: phiếu ngắn và phiếu dài. Phiếu ngắn là một phần của phiếu dài. Các chỉ tiêu có chung ở phiếu ngắn và phiếu dài sẽ được tổng hợp chung để tính toán suy rộng quy mô dân số cho cấp huyện.

- Lập bảng kê danh sách hộ điều tra.

Trong mỗi Địa bàn điều tra mẫu, UBND các xã, thị trấn căn cứ sơ đồ nền xã, thị trấn, từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tiến hành lập bảng kê toàn bộ số nhà, số hộ, số số nhân khẩu (bằng bảng viết tay và đánh máy) trên địa bàn điều tra để cập nhật lên trang điều hành tác nghiệp Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 để chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn chọn 30 hộ để thực hiện thu thập thông tin (số hộ mẫu được chọn tự động trên trang điều hành tác nghiệp).

Thời gian hoàn thành việc lập và cập nhật Bảng kê xong trước ngày 10/3/2024 và chọn mẫu hộ thu thập thông tin 2 loại phiếu trên xong trước ngày 20/3/2024.

2. Hoạt động tuyên truyền

2.1. Công tác tuyên truyền: Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc điều tra. Giao Văn phòng – Thống kê phối hợp với Bộ phận Văn hóa, Đài truyền thành chuẩn bị bài thông báo về mục địch, ý nghĩa của cuộc điều tra ngắn gọn, dễ hiểu thông báo trên hệ thống loa truyền thanh thôn để các hộ dân được chọn mẫu điều tra biết nhiệt tình cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên.

2.2. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền nội dung chung về cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2024.

3. Triển khai thu thập thông tin

Thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp.

Điều tra viên đến hộ được chọn mẫu để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Trước khi đến hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin định danh của từng địa bàn điều tra được phân công; thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) được huy động từ các điều tra viên. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được thì gửi mẫu phiếu giấy để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao công chức Văn phòng – Thống kê chịu trách nhiệm tham mưu, lập kế hoạch Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024; tổ chức lập mới bảng kê hộ điều tra của các địa bàn điều tra đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đúng phạm vi, ranh giới của địa bàn, tuyệt đối không được sử dụng bảng kê cũ (2019) sao chép lại; tổ chức thu thập thông tin tại các địa bàn đảm bảo kịp thời gian, thông tin chính xác, đầy đủ.

Giao công chức Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền nội dung điều tra đảm bảo cuộc điều tra diễn ra thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của UBND xã Trung Thành.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa