Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
176918

Ý kiến thăm dò

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ TRUNG THÀNH

Ngày 25/01/2023 20:59:40

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRUNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Trung thành, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung thành


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện, về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Nông Cống thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nông Cống;

Thực hiện Công văn số 3087/UBND-CNTT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao hướng dẫn việc thành lập và triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; công văn số 1026/UBND-VHTT ngày 10 tháng 5 năm 2022, của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống về việc “Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng”;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trung Thành gồm các Ông (Bà) tên và giữ anh chức vụ sau:

1.

Ông: Lê Danh Diễn

- Chủ tịch UBND xã

- Trưởng ban

2.

Ông: Lê Văn Xuân

- Phó Chủ tịch UBND xã

- Phó Trưởng ban

3.

Bà: Lê Thị Thủy

- CC VH - XH

- Thư ký

4.

Bà: Lê Thị Luyến

- CC Văn phòng - TK

- Ban viên

5.

Ông: Lê Quang Thức

- CC Văn Phòng – TK

- Ban viên

6.

Ông: Lê Ngọc Châu

- CB đài TT

- Ban viên

Mời các ông (bà) có tên sau tham gia vào Ban chỉ đạo

1.

Ông: Nguyễn Văn Nghiêm

- Bí thư Đoàn Thanh niên

- Ban viên

2.

Bà: Lê Thị Len

- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Ban viên

3.

Ông: Lê Văn Công

- Viễn thông Nông Cống

- Ban viên

Điều 2. Chức năng của Ban chỉ đạo

Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã để chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Trưởng ban) quyết định.

01. Đồng chí: Lê Danh Diễn - Trưởng ban chỉ đạo: Điều hành chung.

02. Đồng chí: Lê Văn Xuân – Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo.

03. Đồng chí: Lê Thị Thủy – Thư ký: Là đầu mối giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện việc triển khai chuyển đổi trên địa bàn xã; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan chuyển đổi số. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, đôn đốc các thôn xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra. Phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

04. Đồng chí: Lê Thị Luyến và Lê Quang Thức – Ban viên lân phiên chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND xã. Phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

05. Đồng chí: Lê Văn Công - Ban viên (nhân viên VNPT Nông Cống) giúp BCĐ theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về chuyển đổi số. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về theo dõi, đôn đốc các tổ công nghệ số tại 07 thôn trên địa bàn xã.

06. Đồng chí: Lê Ngọc Châu – Ban viên chịu trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Văn bản của cấp trên chỉ đạo liên quan đến công tác chuyển đổi số.

07. Các Ban viên khác phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tham mưu giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn xã; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VH và TT huyện;

- TT Đảng uỷ, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT xã ;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Danh Diễn

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ TRUNG THÀNH

Đăng lúc: 25/01/2023 20:59:40 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRUNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Trung thành, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung thành


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện, về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Nông Cống thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nông Cống;

Thực hiện Công văn số 3087/UBND-CNTT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao hướng dẫn việc thành lập và triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; công văn số 1026/UBND-VHTT ngày 10 tháng 5 năm 2022, của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống về việc “Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng”;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trung Thành gồm các Ông (Bà) tên và giữ anh chức vụ sau:

1.

Ông: Lê Danh Diễn

- Chủ tịch UBND xã

- Trưởng ban

2.

Ông: Lê Văn Xuân

- Phó Chủ tịch UBND xã

- Phó Trưởng ban

3.

Bà: Lê Thị Thủy

- CC VH - XH

- Thư ký

4.

Bà: Lê Thị Luyến

- CC Văn phòng - TK

- Ban viên

5.

Ông: Lê Quang Thức

- CC Văn Phòng – TK

- Ban viên

6.

Ông: Lê Ngọc Châu

- CB đài TT

- Ban viên

Mời các ông (bà) có tên sau tham gia vào Ban chỉ đạo

1.

Ông: Nguyễn Văn Nghiêm

- Bí thư Đoàn Thanh niên

- Ban viên

2.

Bà: Lê Thị Len

- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Ban viên

3.

Ông: Lê Văn Công

- Viễn thông Nông Cống

- Ban viên

Điều 2. Chức năng của Ban chỉ đạo

Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã để chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Trưởng ban) quyết định.

01. Đồng chí: Lê Danh Diễn - Trưởng ban chỉ đạo: Điều hành chung.

02. Đồng chí: Lê Văn Xuân – Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo.

03. Đồng chí: Lê Thị Thủy – Thư ký: Là đầu mối giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện việc triển khai chuyển đổi trên địa bàn xã; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan chuyển đổi số. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, đôn đốc các thôn xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra. Phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

04. Đồng chí: Lê Thị Luyến và Lê Quang Thức – Ban viên lân phiên chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND xã. Phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

05. Đồng chí: Lê Văn Công - Ban viên (nhân viên VNPT Nông Cống) giúp BCĐ theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về chuyển đổi số. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về theo dõi, đôn đốc các tổ công nghệ số tại 07 thôn trên địa bàn xã.

06. Đồng chí: Lê Ngọc Châu – Ban viên chịu trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Văn bản của cấp trên chỉ đạo liên quan đến công tác chuyển đổi số.

07. Các Ban viên khác phối hợp với 07 tổ công nghệ số trên địa bàn xã thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tham mưu giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn xã; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VH và TT huyện;

- TT Đảng uỷ, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT xã ;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Danh Diễn

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa